„PIŠKORNICA SANACIJE d.o.o. “

Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2007-2015 (PGO) donesenim u ožujku 2011. godine definirano je da će se javnim sredstvima sufinancirati gradnja cjelovitog CGO-a i uspostave sustava, uključujući i sanaciju svih odlagališta otpada na području županije koja je obuhvaćena županijskim ili regionalnim CGO-om te je definiran udio u financiranju sanacije odlagališta koja bi se prijavila na EU sufinanciranje „EU + Fond 100 %“. Prije navedenih Izmjena i dopuna PGO-a jedinice lokalne samouprave sufinancirale su projekte sanacija odlagališta otpada u omjeru 40 % JLS i 60 % Fond (ili obrnuto) te je zbog nedostatnih sredstava JLS-a došlo do nerealizacija projekata sanacija odlagališta otpada.

Zakonom o potvrđivanju Ugovora između država članica Europske unije (EU) i Republike Hrvatske (RH) o pristupanju RH Europskoj uniji (NN MU 02/12) definirano je da sva postojeća odlagališta u Hrvatskoj imaju obvezu ispuniti zahtjeve Direktive o odlagalištima otpada (1999/31/EC) najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je stupio na snagu 21. travnja 2012. godine (NN 42/2012), te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda omogućeno je do 100 % ulaganje sredstava Fonda u projekte koji se pripremaju za prijavu na sufinanciranje iz fondova EU.

Provedba aktivnosti

Temeljem Sporazuma o ulaganju sredstava Fonda u pripremu i provedbu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“ za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU fondova, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske sklopljenog između Piškornice d.o.o. i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 09. prosinca 2013. godine, Piškornica d.o.o. provodi sanacije odlagališta otpada na području 4 županije sjeverozapadne Hrvatske. Provedbu sanacija 39 odlagališta definiranih navedenim Sporazumom Piškornica d.o.o. vrši putem tvrtke kćeri Piškornica sanacije d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada.

Kako bi JLS-i proveli sanacije svojih odlagališta financiranjem u 100 % iznosu sredstvima Fonda za izradu/novelaciju projektne dokumentacije te 100 % sredstvima EU fondova za izvođenje radova, potrebno je iskazati takav interes odlukom svojih nadležnih tijela, sklopiti sa tvrtkom Piškornica sanacije d.o.o. sporazum o komisijskom vođenju poslova sanacije odlagališta otpada temeljem kojeg ista provodi postupak javne/bagatelne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije te uputiti Fondu zahtjev za financiranje. Temeljem navedenog raskida se prijašnji (nerealizirani) ugovor sa Fondom koji donosi novu odluku o sklapanju odgovarajućeg ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada na sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda davanjem pomoći. Nakon sklapanja novog ugovora između JLS-a i Fonda provodi se postupak javne/bagatelne nabave.Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI