Projekti

ODLAGALIŠTE OTPADA MEKA – LUDBREG

Na odlagalištu Meka, koje je u vlasništvu Grada Ludbrega te se prostire na površini od 34.278 m2, otpad se skupljao od 1994. godine, a zatvoreno je početkom 2015. godine.

Projekt sanacije odlagališta Meka prvenstveno doprinosi smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš kao što su: smanjenje emisije štetnih plinova s odlagališta u okoliš, smanjenje emisija u tlo i vode i smanjenje negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje.

UVODNE AKTIVNOSTI

- Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo je dana 26.09.2014. godine odluku o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Hrastinka društvu Piškornica sanacije d.o.o.

- Dana 15.02.2015. sklopljen je Sporazum o komisijskom vođenju poslova između Grada Ludbrega i društva Piškornica sanacije d.o.o.

- Provedena je analiza postojeće dokumentacije te je zaključeno da je potrebno izraditi i doraditi , odnosno novelirati projektnu dokumentaciju.

- Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predan je Zahtjev za financiranje Grada Ludbrega, od 10.04.2015.

- Nakon Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odobrenju sredstava za prijavu projekta na EU sufinanciranje, u iznosu od 281.250,00 kuna, dana 28.04.2015. potpisan je Ugovor između Fonda i Grada Ludbrega.

- Piškornica sanacije d.o.o. provelo je postupak bagatelne nabave za usluge izrade i dorade projektne dokumentacije te je sklopljen ugovor sa tvrtkom Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

PRIPREMNE AKTIVNOSTI DO POČETKA RADOVA

Za sanaciju odlagališta Meka – Ludbreg zatečeno je stanje: izrađena je Studija o utjecaju na okoliš na temelju koje je dobiveno Rješenje Ministarstva o prihvatljivosti zahvata na okoliš. S obzirom da se izmjenama projektne dokumentacije planira izmjena tehničko-tehnološkog rješenja zahvata te sanacija odlagališta bez nastavka odlaganja otpada (postojećom projektnom dokumentacijom predviđena je sanacija i nastavak odlaganja do izgradnje CGO-a i uspostave cjelovitog sustava GO) zahvat spada u Prilog II. (Uredba o procjeni zahvata na okoliš 61/14) točka 13., izmjena zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš dok značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš temeljem EZO-a.
Slijedom navedenog provedena je novelacija projektne dokumentacije:

1. Izrada elaborata zaštite okoliša (EZO) kao podloge za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš. U sklopu EZO-a se obrađuju 2 varijantna rješenja koja se obrađuju na razini idejnog rješenja.

2. Proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Nadalje, za predviđeno područje i zahvat bila je ranije izdana Lokacijska dozvola te je bilo potrebno ishoditi izmjene i dopune lokacijske dozvole - provedena je novelacija projektne dokumentacije:

3. Izrada izmjena i dopuna Idejnog projekta sanacije odlagališta; uključuje i izradu geodetske snimke postojećeg stanja kao podloge za projektiranje.

4. Ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

5. Izrada glavnog projekta sanacije odlagališta kao podloge za ishođenje građevinske dozvole.

6. Ishođena je građevinska dozvola.

U nastavku je izrađena projektna dokumentacija potrebna za prijavu projekta za sufinanciranje iz fondova EU te za izvođenje radova, nadzor i tehničku pomoć :

7. Izrada proširene aplikacije za prijavu projekta za sufinanciranje kroz Operativni program zaštite okoliša sredstvima iz kohezijskih fondova, s analizom 2 varijante sanacije te odabir najoptimalnije

8. Odobrenje aplikacije

9. Prilagodba dokumentacije za nadmetanje za provedbu natječaja za izvođenje radova, nadzor i tehničku pomoć

10. Grad Ludbreg objavio je natječaj za izvođenje radova, nadzor i tehničku pomoć dana 18.04.2016.

- U otvorenom postupku javne nabave temeljem dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Meka pristigle su 3 ponude te je donesena Odluka o odabiru ponude tvrtke EURCO d.d. Vinkovci - vrijednost ponude je 24.305.451,00 kn bez PDV-a (30.381.813,75 kn s PDV-om).

- U otvorenom postupku javne nabave temeljem dokumentacije za nadmetanje za uslugu kompletnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Meka pristiglo je 7 ponuda te je donesena Odluka o odabiru ponude tvrtke Ekonerg d.o.o. Zagreb, ugovor je potpisan 23.06.2016., a vrijednost je 185.000,00 kn bez PDV-a (231.250,00 kn s PDV-om).

- U otvorenom postupku javne nabave za uslugu tehničke pomoći i savjetovanja u odnosima s javnošću na projektu sanacije odlagališta komunalnog otpada Meka zaprimljene su 3 ponude te je donesena Odluka o odabiru ponude tvrtke EURO CONSULTING d.o.o. Varaždin. Ugovor je potpisan 23.06.2016., a vrijednost je 97.000,00 kn bez PDV-a (121.250,00 kn s PDV-om).

IZVOĐENJE RADOVA

Dana 28.07.2016. godine održano je službeno otvorenje radova po projektu SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA MEKA financiranjem iz sredstava strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU. Ukupna vrijednost projekta je 38.913.312 kuna, a ukupno prihvatljivi izdaci iznose 36.717.825 kuna - EU financiranje projekta iznosi 31.210.151 kuna (85%), a nacionalni udio sufinanciranja je 5.507.674 kuna (15%).

Radovi su završili 30. studenog 2016. kada je dobivena i uporabna dozvola, a odlagalište se pretvorilo u zeleno brdo, odnosno šetnicu i dječje igralište.

Realizacijom navedenog projekta znatno se pridonijelo očuvanju prirodnih vrijednosti, biološke i krajobrazne raznolikosti na području Grada Ludbreg.

NATRAG

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI