Projekti

ODLAGALIŠTE OTPADA HRASTINKA – MURSKO SREDIŠĆE

Na lokaciji odlagališta Hrastinka otpad se odlagao s područja Grada Mursko Središće koje obuhvaća naselja Mursko Središće, Hlapičina, Križovec, Peklenica i Štrukovec u periodu od 1980. do 2011. godine kada je odlagalište zatvoreno, a procjenjuje se da je u tom periodu, na ovo, neusklađeno odlagalište odloženo cca 30.000 m3 miješanog komunalnog otpada i otpada sličnog komunalnom otpadu koje zauzima površinu od oko 1.3 ha.

Projekt sanacije odlagališta otpada Hrastinka doprinosi ciljanoj vrijednosti za indikator za sanaciju odlagališta iz Operativnog programa Zaštita okoliša, a prvenstveno doprinosi smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš kao što su: smanjenje emisije štetnih plinova s odlagališta u okoliš, smanjenje emisija u tlo i vode i smanjenje negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje.

UVODNE AKTIVNOSTI

- Gradsko vijeće Grada Mursko Središće donijelo je dana 17.03.2015. godine Zaključak o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Hrastinka društvu Piškornica sanacije d.o.o.

- Dana 08.04.2015. sklopljen je Sporazum o komisijskom vođenju poslova između Grada Mursko Središće i društva Piškornica sanacije d.o.o.

- Provedena je analiza postojeće dokumentacije te je zaključeno da je potrebno izraditi i doraditi , odnosno novelirati projektnu dokumentaciju.

- Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predan je Zahtjev za financiranje Grada Mursko Središće, od 01.04.2015.

- Nakon Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odobrenju sredstava za prijavu projekta na EU sufinanciranje, u iznosu od 281.250,00 kuna, dana 14.05.2015. potpisan je Ugovor između Fonda i Grada Mursko Središće.

- Piškornica sanacije d.o.o. provelo je postupak bagatelne nabave za usluge izrade i dorade projektne dokumentacije te je sklopljen ugovor sa tvrtkom Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

PRIPREMNE AKTIVNOSTI DO POČETKA RADOVA

Za sanaciju odlagališta Hrastinka – Mursko Središće zatečeno je stanje: izrađena je Studija o utjecaju na okoliš na temelju koje je dobiveno Rješenje Ministarstva o prihvatljivosti zahvata na okoliš. S obzirom da se izmjenama projektne dokumentacije planira izmjena tehničko-tehnološkog rješenja zahvata te sanacija odlagališta bez nastavka odlaganja otpada (postojećom projektnom dokumentacijom predviđena je sanacija i nastavak odlaganja do 2012.) zahvat spada u Prilog II. (Uredba o procjeni zahvata na okoliš 61/14) točka 13., izmjena zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš dok značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš temeljem EZO-a.

Slijedom navedenog provedena je novelacija projektne dokumentacije:

1. Izrada elaborata zaštite okoliša (EZO) kao podloge za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš (screening). U sklopu EZO-a se obrađuju 2 varijantna rješenja koja se obrađuju na razini idejnog rješenja.

2. Proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Nadalje, za predviđeno područje i zahvat bila je ranije izdana Lokacijska dozvola te je bilo potrebno ishoditi izmjene i dopune lokacijske dozvole - provedeno je slijedeće:

3. Izrada izmjena i dopuna Idejnog projekta sanacije odlagališta; uključuje i izradu geodetske snimke postojećeg stanja kao podloge za projektiranje.

4. Ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

5. Izrada glavnog projekta sanacije odlagališta kao podloge za ishođenje građevinske dozvole.

6. Ishođena je građevinska dozvola.

U nastavku je izrađena projektna dokumentacija potrebna za prijavu projekta za sufinanciranje iz fondova EU te za izvođenje radova, nadzor i tehničku pomoć :

7. Izrada proširene aplikacije za prijavu projekta za sufinanciranje kroz Operativni program zaštite okoliša sredstvima iz kohezijskih fondova, s analizom 2 varijante sanacije te odabir najoptimalnije

8. Odobrenje aplikacije

9. Prilagodba dokumentacije za nadmetanje za provedbu natječaja za izvođenje radova, nadzor i tehničku pomoć

10. Grad Mursko Središće objavio je natječaj za izvođenje radova, nadzor i tehničku pomoć dana 15.04.2016.

- U otvorenom postupku javne nabave temeljem dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Hrastinka pristigle su 4 ponude te je donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke G.T. Trade d.o.o. Split. Ugovor je potpisan 29.06.2016., a vrijednost je 3.290.000,00 kn bez PDV-a (4.112.500,00 kn s PDV-om).

- U postupku bagatelne nabave temeljem dokumentacije za nadmetanje za uslugu kompletnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Hrastinka pristigla je 1 ponuda u roku te 1 zakašnjela ponuda. Donesena je Odluka o odabiru ponude tvrtke VIZ-EX d.o.o. Nedelišće. Ugovor je potpisan 29.06.2016., a vrijednost je 56.970,00 kn bez PDV-a (71.212,50 kn s PDV-om).

- U postupku bagatelne nabave za uslugu tehničke pomoći i savjetovanja u odnosima s javnošću na projektu sanacije odlagališta komunalnog otpada Hrastinka zaprimljena je 1 ponuda te je donesena Odluka o odabiru ponude tvrtke MAXICON d.o.o. Zagreb. Ugovor je potpisan 29.06.2016., a vrijednost je 109.500,00 kn bez PDV-a (136.875,00 kn s PDV-om).

IZVOĐENJE RADOVA

Radovi po projektu SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA HRASTINKA financiranjem iz sredstava strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU započeli su početkom srpnja 2016. godine, a završeni su 05.11.2016. godine.

Dana 16.11.2016. održan je tehnički pregled te je 25.11.2016. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Čakovcu izdao Uporabnu dozvolu.

NATRAG

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI