Projekti

ODLAGALIŠTE OTPADA ČRET – NOVI MAROF

Odlagalište komunalnog otpada „Čret“ na području grada Novog Marofa je aktivno odlagalište i koristi se od 1963 godine.

Projekt sanacije odlagališta Čret prvenstveno doprinosi smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš kao što su: smanjenje emisije štetnih plinova s odlagališta u okoliš, smanjenje emisija u tlo i vode i smanjenje negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje.

UVODNE AKTIVNOSTI

- Gradsko vijeće Grada Novi Marof donijelo je dana 08.06.2015. godine odluku o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Čret društvu Piškornica sanacije d.o.o.

- Dana 18.06.2015. sklopljen je Sporazum o komisijskom vođenju poslova između Grada Novi Marof i društva Piškornica sanacije d.o.o.

- Provedena je analiza postojeće dokumentacije te je zaključeno da je potrebno izraditi i doraditi , odnosno novelirati projektnu dokumentaciju.

- Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predan je Zahtjev za financiranje Grada Novi Marof, od 23.06.2015.

- Nakon Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odobrenju sredstava za prijavu projekta na EU sufinanciranje, u iznosu od 281.250,00 kuna, dana 22.07.2015. potpisan je Ugovor između Fonda i Grada Novi Marof.

- Piškornica sanacije d.o.o. provelo je postupak bagatelne nabave za usluge izrade i dorade projektne dokumentacije te je sklopljen ugovor sa tvrtkom Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

PRIPREMNE AKTIVNOSTI DO POČETKA RADOVA

Za sanaciju odlagališta Čret – Novi Marof zatečena je izrađena sljedeća dokumentacija:

- Geomehaničko izviješće, izradila tvrtka Hidrogeoing d.o.o.,(studeni 2004.),

- Studija utjecaja na okoliš, izradila tvrtka Ekonerg d.o.o. (studeni 2006.),

- Idejno rješenje, izradila tvrtka Ekonerg d.o.o. (travanj 2007.),

- Ishođena je Lokacijska dozvola (16. svibnja 2007.),

- Glavni projekt, izradila tvrtka Ze-ing d.o.o. (rujan 2007.),

- Izvedbeni projekt, izradila tvrtka Ze-ing d.o.o. iz Zagreba (listopad 2007.),

- Ishođena je Potvrda glavnog projekta (27. siječnja 2010.).

Imajući u vidu da Grad Novi Marof želi zatvoriti to odlagalište, pokrenuta je izrada i dorada, odnosno nivelacija projektne dokumentacije:

1. Izrada elaborata zaštite okoliša (EZO) kao podloge za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš. U sklopu EZO-a se obrađuju 2 varijantna rješenja koja se obrađuju na razini idejnog rješenja.

2. Proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Nadalje, za predviđeno područje i zahvat bila je ranije izdana Lokacijska dozvola koja je istekla te je potrebno ishoditi novu lokacijsku dozvolu, odnosno u nastavku aktivnosti sve redom:

3. Izrada izmjena i dopuna Idejnog projekta sanacije odlagališta; uključuje i izradu geodetske snimke postojećeg stanja kao podloge za projektiranje.

4. Ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

5. Izrada glavnog projekta sanacije odlagališta kao podloge za ishođenje građevinske dozvole.

6. Ishođena je građevinska dozvola.

7. Izrada proširene aplikacije za prijavu projekta za sufinanciranje kroz Operativni program zaštite okoliša sredstvima iz kohezijskih fondova, s analizom 2 varijante sanacije te odabir najoptimalnije

8. Odobrenje aplikacije

9. Prilagodba dokumentacije za nadmetanje za provedbu natječaja za izvođenje radova, nadzor i tehničku pomoć

OPIS STANJA

Prilikom izrade radne verzije Idejnog projekta sanacije odlagališta projektanti su naišli na problem koji je prolongirao izradu Idejnog projekta sanacije. Naime, prostor granice zahvata odlagališta otpada Čret nalazio se u dvije katastarske općine, a granice katastarskih općina nisu bile digitalno međusobno usklađene (odnosno, nisu se poklapale). Sukladno tome bilo je potrebno uskladiti granice katastarskih općina da bi se mogla definirati granica zahvata odlagališta. Nakon tog usklađivanja slijedila je daljnja izrada Idejnog projekta i paralelno završavanje Elaborata zaštite okoliša.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 27.04.2016. godine Rješenje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na temelju Idejnog projekta sanacije odlagališta Čret ishođeni su svi posebni uvjeti javnopravnih tijela, a sve u svrhu izrade Glavnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole.

Za izradu Glavnog projekta čeka se da Grad Novi Marof riješi imovinsko – pravne odnose na 3 čestice na kojima se nalazi otpad, a koje su u privatnom vlasništvu. Početkom listopada 2016. je održan sastanak projektanata sa predstavnicima Grada na kojem su utvrđeni daljnji koraci pri izradi projektne dokumentacije, a pri čemu je prioritet stavljen na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Sa ciljem rješavanja trenutnog zastoja Grad Novi Marof će ukloniti otpad s čkbr. 1991 i 1992 k.o. Grana u najskorijem roku, a sve radi nemogućnosti nagodbe sa privatnim vlasnicima što bi dodatno uzrokovalo zastoj u pripremi projekta.

Za čkbr. 1995 (po gruntovnici 2632) k.o. Grana u tijeku je ispravni zemljišno knjižni postupak (prijedlog podnesen Općinskom sudu dana 11.8.2016.godine).

Otpad s čkbr. 1995 k.o. Grana uklonit će se prilikom izvedbe radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada "Čret".

Na ostalim česticama (čkbr. 1997, 1998 i 1999 k.o. Grana) utvrđeno je da otpada nema.

Slijedom svega navedenog korigirat će se geodetski snimak koji će prikazati novo stanje za izradu Glavnog projekta prema dogovoru s projektantima.

NATRAG

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI